preskoči na sadržaj
 

OSNOVNA ŠKOLA

"IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ"

STRIZIVOJNA

KLASA: 112-07/20-01/3

URBROJ: 2121-23-01-20-2

Strizivojna, 1. 4. 2020. godine

 

 

                                   OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

Poštovani/a,

Obavještavamo Vas da je po raspisanom natječaju za učitelja/učiteljicu razredne nastave, učitelja/učiteljicu engleskoga jezika i stručnog suradnika/suradnicu-pedagoga koji je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole 24. veljače 2020. godine, Školski odbor na sjednici održanoj dana 27. ožujka 2020. godine, dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa – sljedećim kandidatima:

- učitelj/učiteljica razredne nastave - Nikolina Šetka, magistra primarnog obrazovanja

- učitelj/ica engleskoga jezika -  Lana Glavaš, magistra edukacije engleskoga jezika i književnosti i magistra pedagogije       

- stručni suradnik/ica, pedagog - Barbara Glavina, magistra edukacije filozofije i magistra pedagogije

 

                                                                                                                                     Ravnatelj:

      Andro Mršić, mag.cin., v.r.

 


OSNOVNA ŠKOLA

"IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ"

STRIZIVOJNA, 31410 Braće Radić 166

Povjerenstvo za provedbu natječaja

za radno mjesto stručni suranik/ica pedagog

 

KLASA: 112-01/20-01/10

URBROJ: 2121-23-01-20-4

Strizivojna, 20. 3. 2020. godine

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za radno mjesto stručni suradnik/ica pedagog

dana 20. ožujka 2020. godine donosi

 

O B A V I J E S T

kandidatima  

za radno mjesto stručni suradnik/ica pedagog

 

Dana 20. ožujka 2020. godine s početkom u 9,00 sati provedeno je testiranje kandidata koji udovoljavaju uvjetima natječaja objavljenog 24. veljače 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama OŠ "Ivana Brlić Mažuranić", Strizivojna.

Testiranje se sastojalo od  pisane provjere znanja.

Od ukupno 5 kandidata, koji su udovoljavali uvjetima natječaja, testiranju je pristupio 1 kandidat. Kandidat se poziva na razgovor s ravneteljem, u ponedjeljak 23. ožujka u 10:45 sati. Razgovor će se obaviti u prostorijama OŠ "Ivana Brlić Mažuranić" Strizivojna, Braće Radić 166, 31410 Strizivojna.

Sve ostale informacije mogu se dobiti neposredno u školi.

 

                                           Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

 

 


 

OSNOVNA ŠKOLA

"IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ"

STRIZIVOJNA, 31410 Braće Radić 166

Povjerenstvo za provedbu natječaja

za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave

 

KLASA: 112-01/20-01/08

URBROJ: 2121-23-01-20-4

Strizivojna, 20. 3. 2020. godine

 

            Povjerenstvo za provedbu natječaja za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave

                                           dana 20. ožujka 2020. godine donosi

 

O B A V I J E S T

o postignutim rezultatima testiranja

za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave

 

            Dana 20. ožujka 2020. godine s početkom u 9,00 sati provedeno je testiranje kandidata koji udovoljavaju uvjetima natječaja objavljenog 24. veljače 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama OŠ "Ivana Brlić Mažuranić", Strizivojna.

               Testiranje se sastojalo od  pisane provjere znanja.

            Od ukupno 10 kandidata, koji su udovoljavali uvjetima natječaja, testiranju je pristupilo ukupno 2 kandidata.

 

Redni broj

Zaporka

Ukupan broj ostvarenih bodova

1.

KRUŠKA

41/50

2.

3001

30/50

 

Kandidati se pozivaju na razgovor s ravnateljem u ponedjeljak 23. ožujka 2020. godine, u 10.15 sati. Razgovor će se obaviti u prostorijama OŠ "Ivana Brlić Mažuranić" Strizivojna, Braće Radić 166, 31410 Strizivojna.

Sve ostale informacije mogu se dobiti neposredno u školi.

                                 

                                                         Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

                                                                    


OSNOVNA ŠKOLA

"IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ"

STRIZIVOJNA 31 410, BRAĆE RADIĆ 166

KLASA: 112-01/20-01/10

URBROJ: 2121-23-01-20-03

Strizivojna, 16. ožujka 2020.

 

               KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA NA NATJEČAJ  OD 24. 2. 2020. GODINE    

                                          ZA STRUČNOG SURADNIKA/ICU PEDAGOG

 

PREDMET: Poziv na procjenu odnosno testiranje kandidata

 

Nakon uvida u prijave kandidata prijavljenih na natječaj za stručnog suradnika/icu pedagoga,  Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata, poziva kandidate na procjenu odnosno testiranje.

Sukladno članku 12, 13. i 14. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje i odluci Povjerenstva, postupak procjene i vrednovanja kandidata provest će se u obliku pisane procjene odnosno testiranja.

Procjena odnosno testiranje obaviti će se u prostorijama Osnovne škole „Ivana Brlić Mažuranić“ Strizivojna, Braće Radić 166, 20. ožujka 2020. godine u 09:00 h. Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja, te čije prijave su pravodobne i potpune biti će pozvani na testiranje putem e-maila navedenog u natječajnoj dokumentaciji.

Kandidati su dužni sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu.)

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, Povjerenstvo će podijeliti testove kandidatima. Test se piše isključivo kemijskom olovkom. Za vrijeme testiranja nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i razgovarati s ostalim kandidatima. Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti. Područje procjene za pismeno testiranje odnosi se na propise i primjenu propisa za odgojno-obrazovne radnike i traje ukupno 45 minuta. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojim se vrednuje ispravan rezultat.

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su:

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19)

2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010, 82/2019)

3. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 47/2017, 41/2019, 76/2019)

4. Zakon o radu („Narodne novine“, broj 93/14, 127/17.,98/19).

5. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/2008, 90/2010.)

6. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/2015, 3/2017)

7. Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (NN 67/14).

8. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( NN 34/2014, 40/2014, 103/2014, 102/2019.)

9. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/2015.)

 

                                         Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

 


OSNOVNA ŠKOLA

"IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ"

STRIZIVOJNA 31 410, BRAĆE RADIĆ 166

KLASA: 112-01/20-01/8

URBROJ: 2121-23-01-20-03

Strizivojna, 16. ožujka 2020.

 

               KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA NA NATJEČAJ  OD 24. 2. 2020. GODINE    

                                          ZA UČITELJA/ICU RAZREDNE NASTAVE

 

PREDMET: Poziv na procjenu odnosno testiranje kandidata

 

Nakon uvida u prijave kandidata prijavljenih na natječaj za učitelja/icu razredne nastave,  Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata, poziva kandidate na procjenu odnosno testiranje.

Sukladno članku 12, 13. i 14. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje i odluci Povjerenstva, postupak procjene i vrednovanja kandidata provest će se u obliku pisane procjene odnosno testiranja.

Procjena odnosno testiranje obaviti će se u prostorijama Osnovne škole „Ivana Brlić Mažuranić“ Strizivojna, Braće Radić 166, 20. ožujka 2020. godine u 09:00 h. Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja, te čije prijave su pravodobne i potpune biti će pozvani na testiranje putem e-maila navedenog u natječajnoj dokumentaciji.

Kandidati su dužni sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu.)

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, Povjerenstvo će podijeliti testove kandidatima. Test se piše isključivo kemijskom olovkom. Za vrijeme testiranja nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i razgovarati s ostalim kandidatima. Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti. Područje procjene za pismeno testiranje odnosi se na propise i primjenu propisa za odgojno-obrazovne radnike i traje ukupno 45 minuta. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojim se vrednuje ispravan rezultat.

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su:

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19)

2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010, 82/2019)

3. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 47/2017, 41/2019, 76/2019)

4. Zakon o radu („Narodne novine“, broj 93/14, 127/17.,98/19)

5. Kurikulum nastave Hrvatskog jezika, Matematike, Prirode i društva, Tjelesne i zdravstvene kulture, Glazbene kulture i Likovne kulture.

6. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/2015, 3/2017)

7. Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (NN 67/14)

8. Didaktika, Bognar L., Matijević.M., 2005. ZG ŠK

 

                                                       Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

 


 

OSNOVNA ŠKOLA

"IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ"

STRIZIVOJNA 31 410, BRAĆE RADIĆ 166

KLASA: 112-01/20-01/9

URBROJ: 2121-23-01-20-03

Strizivojna, 16. ožujka 2020.

 

               KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA NA NATJEČAJ  OD 24. 2. 2020. GODINE    

                  ZA UČITELJA/ICU ENGLESKOGA JEZIKA

 

Nakon uvida u prijave kandidata prijavljenih na natječaj za učitelja/icu engleskoga jezika i obzirom da samo jedna osoba ispunjava uvjete za navedeno radno mjesto sukladno članku 105. stavku 6. Zakona o odgoju i obrazovanju, te čl. 6. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika, nije potrebno provesti procjenu odnosno testiranje (čl. 12. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje).

 

                                                              Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata


 

OSNOVNA ŠKOLA

"IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ"

STRIZIVOJNA

KLASA: 112-07/20-01/3

URBROJ: 2121-23-01-20-1

Strizivojna, 28. 2. 2020. godine

 

 

                                                            OBAVIJEST

o izboru kandidata za radno mjesto učitelj/učiteljica razredne nastave

 

Poštovani/a,

Obavještavamo Vas da je po raspisanom natječaju za učitelja/učiteljicu razredne nastave koji je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole 21. siječnja 2020. godine, te nakon provedenog testiranja, temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju i prijedloga ravnatelja, Školski odbor je na sjednici, održanoj dana 27. veljače 2020. godine, ravnatelju Škole dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme – sljedećem kandidatu:

          Ivana Dadić, magistra primarnog obrazovanja.

 

                                                                                                      Ravnatelj:

                                                                                              Andro Mršić, mag.cin., v.r.


Na temelju članka 105., 106. i 107. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,  90/11. 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19.) i članka 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Osnovna škola "Ivana Brlić Mažuranić", Strizivojna

 

raspisuje

NATJEČAJ

 

za radna mjesta:

     

     1.    Učitelj/ica razredne nastave (1 izvršitelj)

                 -1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), zamjena

     2.    Učitelj/ica engleskog jezika ( 1 izvršitelj)

                 -1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), zamjena

     3.    Stručni suradnik/ica- Pedagog (1 izvršitelj)

                 -1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), zamjena

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 6/19). Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju ispuniti i posebne uvjete: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma, odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu priložiti:
- životopis
- dokaz o državljanstvu (preslika)
- dokaz o vrsti i razini obrazovanja (preslika diplome)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za    kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starije od 3 mjeseci)
- elektronički zapis HZMO-a o radno-pravnom statusu (preslika)

Dokumentacija se prilaže u neovjerenoj preslici te će se prilikom izbora kandidata predočiti izvornici.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Svi kandidati koji su dostavili pravodobne i potpune prijave dužni su pristupiti procjeni odnosno vrednovanju kandidata sukladno odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje.

http://os-ibmazuranic-strizivojna.skole.hr/upload/os-ibmazuranic-strizivojna/images/static3/704/attachment/Pravilnik_o_zaposljavanju.pdf

U prijavi na natječaj potrebno je navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će kandidati dobiti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno vrednovanju kandidata sukladno Pravilniku. Ako kandidat ne pristupi procjeni, smatra se da je odustao od prijave na natječaj. Prilikom postupka vrednovanja koristit će se propisi, literatura i dokumentacija sukladno obavijesti i uputi koja će biti objavljena na mrežnim stranicama Škole.

Rok prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole “Ivana Brlić Mažuranić“, Strizivojna, tj. od 24. 2. 2020. do 3. 3. 2020. godine.

Kandidat koji se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“ broj, 33/92.,77/92.,27/93.,58/93.,2/94.,108/95.,108/96.,82/01.,103/03. i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidat koji se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj, 157/13.,152/14. i 39/18) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaz o statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima  iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17)  koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu  na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja  i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole: http://os-ibmazuranic-strizivojna.skole.hr/natje_aji najkasnije u roku od 8 dana od sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom.

Prijavom na natječaj, kandidati su suglasni da Škola kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta potrebno je dostaviti neposredno ili na adresu:
 

Osnovna škola "Ivana Brlić Mažuranić"

31410 Strizivojna

Braće Radić 166,

s naznakom „Za Natječaj“

 

 

                                                                                            Ravnatelj:

                                                                                         Andro Mršić, prof.


 

OSNOVNA ŠKOLA

"IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ"

STRIZIVOJNA, 31410 Braće Radić 166

Povjerenstvo za provedbu natječaja

za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave

 

KLASA: 112-01/20-01/05

URBROJ: 2121-23-01-20-4

Strizivojna, 18. 2. 2020. godine

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave

dana 18. veljače 2020. godine donosi

 

O B A V I J E S T

o postignutim rezultatima testiranja

za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave

 

            Dana 17. veljače 2020. godine s početkom u 12,30 sati provedeno je testiranje kandidata koji udovoljavaju uvjetima natječaja objavljenog 21. siječnja 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama OŠ "Ivana Brlić Mažuranić", Strizivojna.

            Testiranje se sastojalo od  pisane provjere znanja.

            Od ukupno 25 kandidata, koji su udovoljavali uvjetima natječaja, testiranju je pristupilo ukupno 11 kandidata.

 

Redni broj

Zaporka

Ukupan broj ostvarenih bodova

1.

EKO110

44/50

2.

FORTUNA

39/50

3.

učitelj 3008

35/50

4.

D77278

25/50

5.

SAT412

25/50

6.

OREO

21/50

7.

X-WOMEN

19/50

8.

PITAGORA 90

18/50

9.

2804

18/50

10.

AS2007

10/50

11.

Rose Tyler

7/50

 

Prva tri (3) kandidata, prema ukupnom broju ostvarenih bodova na testiranju, pozivaju se na razgovor s ravnateljem u srijedu 26. veljače 2020. godine, prema sljedećem rasporedu: Kandidat pod rednim brojem tri - 12,30 sati, kandidat pod rednim brojem dva - 12,45 sati i kandidat pod rednim brojem jedan - 13,00 sati. Razgovor će se obaviti u prostorijama OŠ "Ivana Brlić Mažuranić" Strizivojna, Braće Radić 166, 31410 Strizivojna.

Sve ostale informacije mogu se dobiti neposredno u školi.

                                                                                                   

                                  Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata                  

­­­­­­­­­­­­­

 


OSNOVNA ŠKOLA

"IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ"

STRIZIVOJNA 31 410, BRAĆE RADIĆ 166

KLASA: 112-01/20-01/05

URBROJ: 2121-23-01-20-03

Strizivojna, 13. veljače 2020.

 

               KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA NA NATJEČAJ  OD 21. 1. 2020. GODINE    

                                          ZA UČITELJA/ICU RAZREDNE NASTAVE

 

PREDMET: Poziv na procjenu odnosno testiranje kandidata

 

Nakon uvida u prijave kandidata prijavljenih na natječaj za učitelja/icu razredne nastave,  Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata, poziva kandidate na procjenu odnosno testiranje.

Sukladno članku 12, 13. i 14. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje i odluci Povjerenstva, postupak procjene i vrednovanja kandidata provest će se u obliku pisane procjene odnosno testiranja.

Procjena odnosno testiranje obaviti će se u prostorijama Osnovne škole „Ivana Brlić Mažuranić“ Strizivojna, Braće Radić 166, 17. veljače 2020. godine u 12:30 h. Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja, te čije prijave su pravodobne i potpune biti će pozvani na testiranje putem e-maila navedenog u natječajnoj dokumentaciji.

Kandidati su dužni sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu.)

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, Povjerenstvo će podijeliti testove kandidatima. Test se piše isključivo kemijskom olovkom. Za vrijeme testiranja nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i razgovarati s ostalim kandidatima. Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti. Područje procjene za pismeno testiranje odnosi se na propise i primjenu propisa za odgojno-obrazovne radnike i traje ukupno 45 minuta. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojim se vrednuje ispravan rezultat.

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su:

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19)

2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010, 82/2019)

3. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 47/2017, 41/2019, 76/2019)

4. Zakon o radu („Narodne novine“, broj 93/14, 127/17.,98/19)

5. Kurikulum nastave Hrvatskog jezika, Matematike, Prirode i društva, Tjelesne i zdravstvene kulture, Glazbene kulture i Likovne kulture.

6. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/2015, 3/2017)

7. Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (NN 67/14)

8. Didaktika, Bognar L., Matijević.M., 2005. ZG ŠK

 

                                                                                                                                 Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

 


Na temelju članka 105., 106. i 107. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,  90/11. 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19.) i članka 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Osnovna škola "Ivana Brlić Mažuranić", Strizivojna

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za radna mjesto:

     1.    Učitelj/ica razredne nastave (1 izvršitelj)

                 -1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 6/19). Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju ispuniti i posebne uvjete: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma, odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu priložiti:
- životopis
- dokaz o državljanstvu (preslika)
- dokaz o vrsti i razini obrazovanja (preslika diplome)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za    kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starije od 3 mjeseci)
- elektronički zapis HZMO-a o radno-pravnom statusu (preslika)

Dokumentacija se prilaže u neovjerenoj preslici te će se prilikom izbora kandidata predočiti izvornici.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Svi kandidati koji su dostavili pravodobne i potpune prijave dužni su pristupiti procjeni odnosno vrednovanju kandidata sukladno odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje.

http://os-ibmazuranic-strizivojna.skole.hr/upload/os-ibmazuranic-strizivojna/images/static3/704/attachment/Pravilnik_o_zaposljavanju.pdf

U prijavi na natječaj potrebno je navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će kandidati dobiti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno vrednovanju kandidata sukladno Pravilniku. Ako kandidat ne pristupi procjeni, smatra se da je odustao od prijave na natječaj. Prilikom postupka vrednovanja koristit će se propisi, literatura i dokumentacija sukladno obavijesti i uputi koja će biti objavljena na mrežnim stranicama Škole.

 

Rok prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole “Ivana Brlić Mažuranić“, Strizivojna, tj. od 21. 1. 2020. do 29. 1. 2020. godine.

 

Kandidat koji se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“ broj, 33/92.,77/92.,27/93.,58/93.,2/94.,108/95.,108/96.,82/01.,103/03. i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidat koji se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj, 157/13.,152/14. i 39/18) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaz o statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima  iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17)  koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu  na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja  i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole: http://os-ibmazuranic-strizivojna.skole.hr/natje_aji najkasnije u roku od 8 dana od sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom.

 

Prijavom na natječaj, kandidati su suglasni da Škola kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta potrebno je dostaviti neposredno ili na adresu:
 

Osnovna škola "Ivana Brlić Mažuranić"

31410 Strizivojna

Braće Radić 166,

s naznakom „Za Natječaj“

                                    

 

 

RAVNATELJ:

                                          Andro Mršić, prof.

 


 

Na temelju članka 107. i 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) ravnatelj Osnovne škole “Ivana Brlić Mažuranić“, Strizivojna, objavljuje

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

1. STRUČNI/A SURADNIKA/ICA EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOG PROFILA                                                                                                              

1 izvršitelj na određeno radno vrijeme (12 mjeseci), nepuno radno vrijeme-20 sati tjedno

- zapošljavanje pripravnika putem mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje

 

UVJETI

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma i odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

U školskim ustanovama mjeru mogu koristiti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih bez staža osiguranja u obrazovnoj razini u kojoj se prvi put zapošljavaju.

ROK za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

- životopis,

- dokaz o državljanstvu,

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi, 

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih  

  djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od  

  mjesec dana od dana objave natječaja),

- elektronički zapis ili potvrdu o evidentiranom radnom stažu (HZMO) i

  potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz koje je vidljivo da je kandidat prijavljen u  

  evidenciji nezaposlenih.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvorne isprave.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će kandidati dobiti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno vrednovanju kandidata sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje. Ako kandidat ne pristupi procjeni, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

http://os-ibmazuranic-strizivojna.skole.hr/upload/os-ibmazuranic-strizivojna/images/static3/704/attachment/Pravilnik_o_zaposljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva branitelja poveznica:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“ broj, 33/92.,77/92.,27/93.,58/93.,2/94.,108/95.,108/96.,82/01.,103/03. i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidat koji se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj, 157/13.,152/14. i 39/18) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaz o statusu osobe s invaliditetom.

Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu:

Osnovne škole “Ivana Brlić Mažuranić“, Braće Radić 166, 31410 Strizivojna,s naznakom:“Natječaj za pripravnika“.

Prijavom na natječaj, kandidati su suglasni da Škola kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici škole: http://os-ibmazuranic-strizivojna.skole.hr/natje_aji              

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne “Ivana Brlić Mažuranić“, Strizivojna i na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 06. studenoga 2019. i traje do 14. studenoga 2019. godine.

 

 OSNOVNA ŠKOLA “Ivana Brlić Mažuranić“, Strizivojna                      

 KLASA:112-01/19-01/11

 URBROJ:2121-23-01-19-1

 Strizivojna, 6. studenoga 2019.

 

                                                                                                                           Ravnatelj:

                                                                                                      Andro Mršić, mag. cin.                                                                                                            

 


 

OSNOVNA ŠKOLA

"IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ"

STRIZIVOJNA

KLASA: 112-07/19-01/4

URBROJ: 2121-23-01-19-1

Strizivojna, 30. 10. 2019. godine

 

OBAVIJEST

o izboru kandidata za radno mjesto učitelj/ica hrvatskog jezika

 

Poštovani/a,

Nakon objavljenog natječaja Osnovne škole "Ivana Brlić Mažuranić", Strizivojna, od 4. listopada  2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole za prijem

Učitelj/ica hrvatskog jezika – 1 izvršitelj, na određeno, puno radno vrijeme, zamjena 

Temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju, obavljene procjene kandidata te prijedloga ravnatelja, Školski odbor je 29. listopada 2019. godine na 23. sjednici Školskog odbora dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za kandidata

IVAN DAMJANOVIĆ, MAGISTAR EDUKACIJE HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI– na određeno, puno radno vrijeme.

Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju u skladu s propisima koji reguliraju područje zaštite osobnih podataka u tajništvu škole.

                                     

                                                                           Ravnatelj:

                                                                 Andro Mršić, mag.cin., v.r.

 


 

OSNOVNA ŠKOLA

"IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ"

STRIZIVOJNA, 31410 Braće Radić 166

Povjerenstvo za provedbu natječaja

za radno mjesto učitelj/ica hrvatskog jezika

 

KLASA: 112-01/19-01/07

URBROJ: 2121-23-01-19-8

 

Strizivojna, 25. 10 2019. godine

 

            Povjerenstvo za provedbu natječaja za za radno mjesto učitelj/ica hrvatskog jezika

            dana 25. listopada 2019. godine donosi

 

O B A V I J E S T

o postignutim rezultatima testiranja za radno mjesto učitelj/ica hrvatskog jezika

 

            Dana 24. listopada 2019. godine s početkom u 10,00 sati provedeno je testiranje kandidata koji udovoljavaju uvjetima natječaja objavljenog 4. listopada 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama OŠ "Ivana Brlić Mažuranić" Strizivojna.

            Testiranje se sastojalo od  pisane provjere znanja.

            Od ukupno 16 kandidata, koji su udovoljavali uvjetima natječaja, testiranju je pristupilo ukupno 12 kandidata.

 

Redni broj

Zaporka

Ukupan broj ostvarenih bodova

1.

leptir

42/50

2.

Dostojevski 123

39/50

3.

1302

38/50

4.

2892 ANAFORA

38/50

5.

TOTT 14

37/50

6.

Jarmina

36/50

7.

UNA 1

34/50

8.

AHMI25

33/50

9.

CRVENKAPICA

29/50

10.

karta

25/50

11.

0544ŠKOLA

23/50

12.

2030

12/50

 

 

Prva četiri (4) kandidata, obzirom na jednak broj bodova kandidata koji se nalaze na trećem mjestu, prema ukupnom broju ostvarenih bodova na testiranju, poziva se na razgovor s ravnateljem u utorak 29. listopada 2019. godine, s početkom u 10,00 sati u prostorijama OŠ "Ivana Brlić Mažuranić" Strizivojna, Braće Radić 166, 31410 Strizivojna.

Sve ostale informacije mogu se dobiti neposredno u školi.

                                                                                                         

                                                      Predsjednik Povjerenstva

                   Jasenka Sabljak-Živić, prof. hrvatskoga jezika i književnosti,v.r.

 


 

OSNOVNA ŠKOLA

"IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ"

STRIZIVOJNA 31 410, BRAĆE RADIĆ 166

KLASA: 112-01/19-01/07

URBROJ: 2121-23-01-19-07

Strizivojna, 21. listopada 2019.

 

               KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA NA NATJEČAJ  OD 4. 10. 2019. GODINE    

                       ZA UČITELJA/ICU HRVATSKOG JEZIKA

 

PREDMET: Poziv na procjenu odnosno testiranje kandidata

Nakon uvida u prijave kandidata prijavljenih na natječaj za učitelja/icu hrvatskog jezika,  Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata, poziva kandidate na procjenu odnosno testiranje.

Sukladno članku 12, 13. i 14. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje i odluci Povjerenstva, postupak procjene i vrednovanja kandidata provest će se u obliku pisane procjene odnosno testiranja.

Procjena odnosno testiranje obaviti će se u prostorijama Osnovne škole „Ivana Brlić Mažuranić“ Strizivojna, Braće Radić 166, 24. listopada 2019. godine u 10h. Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja biti će pozvani na testiranje putem e-maila navedenog u natječajnoj dokumentaciji.

Kandidati su dužni sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu.)

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, Povjerenstvo će podijeliti testove kandidatima. Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime za to označenom mjestu na testu. Test se piše isključivo kemijskom olovkom. Za vrijeme testiranja nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i razgovarati s ostalim kandidatima. Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti. Područje procjene za pismeno testiranje odnosi se na propise i primjenu propisa za odgojno-obrazovne radnike i traje ukupno 45 minuta. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojim se vrednuje ispravan rezultat.

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su:

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18)

2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010, 82/2019)

3. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 47/2017, 41/2019, 76/2019)

4. Zakon o radu („Narodne novine“, broj 93/14, 127/17.)

5. Kurikulum nastave Hrvatskog jezika

6. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/2015, 3/2017)

 

                                                             Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

 


Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12, 16/17), ravnatelj Osnovne škole “Ivana Brlić Mažuranić“, Strizivojna, objavljuje

 

N A T J E Č A J

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

   za radno mjesto:

 

   1.    UČITELJ RAZREDNE NASTAVE

                 -1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

 

Uvjeti:  Prema odredbama  članka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,  7/17. 38/18.)

Uvjeti koje osoba mora ispunjavati za stručno osposobljavanje za rad:

  • nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana
  • osoba do navršenih 30 godina života, da nema više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj

ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole

“Ivana Brlić Mažuranić“, Strizivojna, tj. od 11. 10. 2019. do 19. 10. 2019. godine.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • dokaz o državljanstvu – domovnica-preslik
  • uvjerenje o stručnoj spremi-preslik
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
  • uvjerenje HZZZ-a o dužini vođenja u evidenciji nezaposlenih osoba
  • potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O izboru kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na mrežnim stranicama škole.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Osnovna škola “Ivana Brlić Mažuranić“, Strizivojna, Braće Radić 166, 31410 Strizivojna.

 

Ravnatelj:

Andro Mršić, prof.

 


 

Na temelju članka 107. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,  90/11. 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) i članka 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Osnovna škola "Ivana Brlić Mažuranić", Strizivojna

 

raspisuje

NATJEČAJ

 

za radna mjesto:

 

     1.    Učitelj/ica hrvatskog jezika (1 izvršitelj)

                 -1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), zamjena

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 6/19). Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju ispuniti i posebne uvjete: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma, odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu priložiti:
- životopis
- dokaz o državljanstvu (preslika)
- dokaz o vrsti i razini obrazovanja (preslika diplome)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za    kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starije od 3 mjeseci)
- elektronički zapis HZMO-a o radno-pravnom statusu (preslika)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će kandidati dobiti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno vrednovanju kandidata sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje. Ako kandidat ne pristupi procjeni, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

http://os-ibmazuranic-strizivojna.skole.hr/upload/os-ibmazuranic-strizivojna/images/static3/704/attachment/Pravilnik_o_zaposljavanju.pdf

 

Rok prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole “Ivana Brlić Mažuranić“, Strizivojna, tj. od 4.10.2019. do 12.10.2019. godine.

 

Kandidat koji se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“ broj, 33/92.,77/92.,27/93.,58/93.,2/94.,108/95.,108/96.,82/01.,103/03. i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidat koji se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj, 157/13.,152/14. i 39/18) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaz o statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima  iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17)  koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu  na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja  i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj, kandidati su suglasni da Škola kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta potrebno je dostaviti na adresu škole:
 

Osnovna škola "Ivana Brlić Mažuranić"

31410 Strizivojna

Braće Radić 166,

s naznakom „Za Natječaj“

 

                                                                                            Ravnatelj:

                                                                                            Andro Mršić, prof.

 


 

OSNOVNA ŠKOLA

"IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ"

STRIZIVOJNA

KLASA: 112-07/19-01/3

URBROJ: 2121-23-01-19-1

Strizivojna, 9.7.2019. godine

 

OBAVIJEST

o izboru kandidata za radno mjesto kuhar/kuharica

 

Poštovani/a,

Nakon objavljenog natječaja Osnovne škole "Ivana Brlić Mažuranić", Strizivojna, od 6. lipnja 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole za prijem

Kuhar/kuharica – 1 izvršitelj, na neodređeno, nepuno radno vrijeme 

temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju, obavljene procjene kandidata te prijedloga ravnatelja, Školski odbor je 9. srpnja 2019. godine dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za kandidata

MAJA GLAVAČEVIĆ, kuharica – na neodređeno, nepuno radno vrijeme

Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju u tajništvu škole.        

 

                                                                                            Ravnatelj:

                                                                                            Andro Mršić, prof.

 


 

Na temelju članka 107. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,  90/11. 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) Osnovna škola "Ivana Brlić Mažuranić", Strizivojna

 

raspisuje

NATJEČAJ

 

za radna mjesto:

     1.    KUHAR/KUHARICA (1 izvršitelj)

                 -1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

 

Sukladno općim propisima o radu, osim općih uvjeta kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete:

  • srednja stručna sprema-  kuhar/kuharica
  • nepostojanje zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu

           članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu priložiti:
- životopis
- dokaz o državljanstvu (preslika)
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za    kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starije od 3 mjeseca)
- elektronički zapis HZMO-a o radno-pravnom statusu (preslika)

U prijavi na natječaj potrebno je navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će kandidati dobiti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno vrednovanju kandidata sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje. Ako kandidat ne pristupi procjeni, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole “Ivana Brlić Mažuranić“, Strizivojna, tj. od 6.6.2019. do 14.6.2019. godine.

Kandidat koji se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“ broj, 33/92.,77/92.,27/93.,58/93.,2/94.,108/95.,108/96.,82/01.,103/03. i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidat koji se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj, 157/13.,152/14. i 39/18) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaz o statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima  iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17)  koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu  na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja  i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se primaju do zaključno 14. 6. 2019. godine.

Prijavom na natječaj, kandidati su suglasni da Škola kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta potrebno je dostaviti na adresu škole:
 

Osnovna škola "Ivana Brlić Mažuranić"

31410 Strizivojna

Braće Radić 166,

s naznakom „Za Natječaj“

 

O rezultatima izbora kandidati će biti obavješteni putem mrežne stranice Škole (http://os-ibmazuranic-strizivojna.skole.hr/natje_aji).

 

                                                                                            Ravnatelj:

                                                                                            Andro Mršić, prof.

 

 

Priloženi dokumenti:
odluka 1.pdf
odluka 2.pdf

 


 


TražilicaKalendar
« Srpanj 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji


Anketa
Koliko knjiga pročitaš mjesečno?


Oglasna ploča

Korisni linkovi
Dnevni tisak


Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju