preskoči na sadržaj
 

 

OSNOVNA ŠKOLA

„IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ“, STRIZIVOJNA           

KLASA:112-01/21-01/10

URBROJ:2121-23-01-21-1

Strizivojna, 13. srpnja 2021.

 

 

PREDMET: Obavijest i poziv kandidatima za predstavljanje Programa rada za mandatno  

                     razdoblje ravnatelja/ice Škole,

    dostavlja se

                   

                 Na temelju članka 60. Statuta Osnovne škole „Ivana Brlić Mažuranić“, Strizivojna dostavlja Vam se i objavljuje na mrežnoj stranici Škole obavijest i poziv kao kandidatu na natječaju za imenovanje ravnatelja Škole da prezentirate svoj program rada za mandatno razdoblje na tijelima kako slijedi:

 

1. na sjednici Učiteljskog vijeća Osnovne škole „Ivana Brlić Mažuranić, Strizivojna koja će se održati u školi u Strizivojni dana 14. srpnja 2021. godine u 15:30 sati,

2. na sjednici Skupa radnika Osnovne škole „Ivana Brlić Mažuranić, Strizivojna koja će se održati u školi u Strizivojni dana 14. srpnja 2021. godine u 17:00 sati,

3. na sjednici Vijeća roditelja Osnovne škole „Ivana Brlić Mažuranić, Strizivojna koja će se održati u školi u Strizivojni dana 14. srpnja 2021. godine u 18:30 sati,

4. na sjednici Školskog odbora Osnovne škole „Ivana Brlić Mažuranić“, Strizivojna koja će se održati u školi u Strizivojni dana 16. srpnja.2021. godine u 20:00 sati.

 

Kandidati koji su dostavili potpunu i pravovremenu prijavu na natječaj, te koji ispunjavaju uvjete navedenog natječaja, a prema listi kandidata Školskog odbora pozvani su i putem e-maila navedenog u prijavi na natječaj.

 

Kandidat predstavlja program rada za mandatno razdoblje na sjednicama Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja, Skupa radnika i Školskog odbora bez nazočnosti drugih kandidata.

 

Redoslijed predstavljanja kandidata jest po abecednom redu prezimena kandidata.

 

Kandidat predstavlja program rada za mandatno razdoblje na navedenim sjednicama najdulje u trajanju 15 minuta.

 

Molim vas da se odazovete pozivu u zadano vrijeme sjednica i predstavite vaš program rada za mandatno razdoblje ravnatelja.

 

                                                                                           

                                                 Predsjednica Školskog odbora:

 

                                                     Ivana Soldo Klanac,prof., v.r.                                                                                                   

 

DOSTAVITI:                               

1. Kandidatima

2. Pismohrana


 

KLASA: 112-01/21-01/7

URBROJ: 2121-23-01-21-2

U Strizivojni, 30. 6. 2021. godine

Na temelju članka 126. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. , 68/18., 98/19. i 64/20.) i članka 58. Statuta Osnovne škole „Ivana Brlić Mažuranić“, Strizivojna, Školski odbor Osnovne škole „Ivana Brlić Mažuranić“, Strizivojna raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole „Ivana Brlić Mažuranić“, Strizivojna

 

Ravnatelj školske ustanove mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

  1. sveučilišni diplomski studij ili
  2. integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
  3. specijalistički diplomski stručni studij;
  4. položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona.

2) uvjete propisane člankom 106. Zakona

3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno- obrazovnim poslovima u školskim ustanovama. (st. 1)

Osim osobe koja je završila neki od studija iz stavka 1. podstavka 1. točke 1. ovoga članka, ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova. (st. 2)

Iznimno, osoba koje ne ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 1. točke 1. ili stavka 2. ovoga članka, može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.). (st.3)

Uz prijavu na natječaj kandidat je uz potrebnu dokumentaciju dužan dostaviti program rada za mandatno razdoblje.

Uz pisanu prijavu na natječaj, koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sljedeću dokumentaciju:

- životopis,

- diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

- dokaz o državljanstvu,

- dokaz o položenome stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita,

- dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO-a),

- potvrda poslodavca o radnom iskustvu u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje,

-  uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana objave natječaja),

- dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju na temelju stavka 3. članka 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (odluke o imenovanju),

- program rada za mandatno razdoblje.

Dodatne kompetencije koje se vrednuju sukladno odredbama Statuta Škole su poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

Kandidati nisu obvezni imati dodatne kompetencije, ali u tom slučaju ne ostvaruju dodatne bodove.

Dodatne kompetencije dokazuju se na sljedeći način:

  • poznavanje stranog jezika - (uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodžba ili druga isprava o pohađanju obrazovanja stranih jezika ili izvršenom testiranju znanja stranog jezika od ovlaštene ustanove, preslika indeksa ili potvrda visokog učilišta o položenom kolegiju stranog jezika, svjedodžba o završenom studiju stranog jezika ili druga isprava),
  • osnovne digitalne vještine - (uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodžba ili druga isprava o pohađanju obrazovanja, izvršenom testiranju znanja ili završenom studiju),
  • iskustvo rada na projektima kao voditelj, odgovorna osoba u pravnoj osobi nositelju ili partneru u projektu, koordinator ili član projektnog tima (potvrda ili isprava o sudjelovanju u provedbi pojedinih projekata).

Dokazi o dodatnim kompetencijama dostavljaju se u originalu ili ovjerenom presliku.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95,108/96, 82/01,103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13,152/14 i 39/18) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocslmages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20z a%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94,108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) pozivaju se da prilikom prijave na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilože i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo kako je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ravnatelj/ica se imenuje na pet (5) godina.

 

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i mrežnim stranicama Škole.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

Osnovna škola „Ivana Brlić Mažuranić“

Braće Radić 166, Strizivojna

31410 Strizivojna

S naznakom „Prijava na natječaj za imenovanje ravnatelja - ne otvarati".

 

Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumente ili nemaju dokumente u izvorniku ili preslici ovjerenoj kod javnog bilježnika, kao i prijave koje pristignu izvan roka neće se razmatrati te se osoba koja podnese takvu prijavu neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

0 rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijavom na natječaj kandidat daju privolu za prikupljanje, obradu, objavu i čuvanje osobnih podataka u svrhu provođenja postupka imenovanja ravnatelja Škole.

 

Predsjednica Školskog odbora
Ivana Soldo Klanac, prof.

 


 

OSNOVNA ŠKOLA

"IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ"

STRIZIVOJNA

KLASA: 112-01/21-01/2

URBROJ: 2121-23-01-21-7

Strizivojna, 16. 02. 2021. godine

 

OBAVIJEST

o izboru kandidata za radno mjesto kuhara/ice

 

Poštovani/a,

Obavještavamo Vas da je po raspisanom natječaju za kuhara/icu koji je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole 31. prosinca 2020. godine, te nakon provedenog vrednovanja, Školski odbor na sjednici, održanoj dana 10. veljače 2021. godine, ravnatelju Škole dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno nepuno radno vrijeme – sljedećem kandidatu:

Valentina Kurević, SSS kuharica.                                                     

 

Ravnatelj:

Andro Mršić, mag.cin., v.r.


OSNOVNA ŠKOLA

"IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ"

STRIZIVOJNA

KLASA: 112-01/21-01/2

URBROJ: 2121-23-01-21-6

Strizivojna, 16. 02. 2021. godine

 

OBAVIJEST

o izboru kandidata za radno mjesto domara

 

Poštovani/a,

Obavještavamo Vas da je po raspisanom natječaju za domara koji je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole 31. prosinca 2020. godine, te nakon provedenog vrednovanja, Školski odbor na sjednici, održanoj dana 10. veljače 2021. godine, ravnatelju Škole dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno nepuno radno vrijeme – sljedećem kandidatu:

                 Stipo Bilobrk, SSS tehničke struke.

          

 

Ravnatelj:

Andro Mršić, mag.cin., v.r.


 

OSNOVNA ŠKOLA

"IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ"

STRIZIVOJNA 31 410, BRAĆE RADIĆ 166

KLASA: 112-01/21-01/02

URBROJ: 2121-23-01-21-04

Strizivojna, 26. siječnja 2021. godine

 

             KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA NA NATJEČAJ  OD 31. 12. 2020. GODINE    

ZA DOMARA I KUHARA/ICU

 

PREDMET: Poziv na procjenu odnosno testiranje kandidata

Nakon uvida u prijave kandidata prijavljenih na natječaj za domara i kuhara/icu,  Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata, poziva kandidate na procjenu odnosno testiranje.

Sukladno članku 12, 13. i 15. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje i odluci Povjerenstva, postupak procjene i vrednovanja kandidata provest će se u obliku usmene procjene odnosno testiranja.

Procjena odnosno testiranje obaviti će se u prostorijama Osnovne škole „Ivana Brlić Mažuranić“, Strizivojna, Braće Radić 166, 1. veljače 2021. godine. Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja i koji su dostavili potpune i pravodobne prijave biti će pozvani na usmenu procjenu odnosno testiranje putem e-maila navedenog u natječajnoj dokumentaciji.

Kandidati su dužni sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu).

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, Povjerenstvo će obaviti usmenu procjenu odnosno testiranje kandidata.

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

                                                                                         

                                                                                                                                                                 Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata


 

OBAVIJEST

o izboru kandidata za radno mjesto učitelj/učiteljica informatike

 

Poštovani/a,

Obavještavamo Vas da je po raspisanom natječaju za učitelja/učiteljicu informatike koji je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole 5. studenog 2020. godine, Školski odbor dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno nepuno radno vrijeme – sljedećem kandidatu:

Ana Slačanac, diplomirana učiteljica razredne nastave s pojačanim programom iz predmeta informatika.

                                                                                                          

 

Ravnatelj:

Andro Mršić, mag.cin., v.r.

 


Na temelju članka 107. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,  90/11. 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) i članka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Osnovna škola "Ivana Brlić Mažuranić", Strizivojna

raspisuje

 

NATJEČAJ

za radna mjesto:

     1.    Domar (1 izvršitelj)

                 -1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) uz 

                 - probni rad od 2 mjeseca

Uvjet:Kandidati koji se prijavljuju na natječaj uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, u skladu s općim propisima o radu trebaju ispunjavati i posebne uvjete za zapošljavanje propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 ,68/18., 98/19 i 64/20) te imati srednju stručnu spremu tehničkog smjera

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu priložiti:
- životopis
- dokaz o državljanstvu (preslika)
- dokaz o vrsti i razini obrazovanja (preslika)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za    kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starije od 3 mjeseci)
- elektronički zapis HZMO-a o radno-pravnom statusu (preslika)

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.
Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (NN 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.).

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će kandidati dobiti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno vrednovanju kandidata sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje. Ako kandidat ne pristupi procjeni, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

http://os-ibmazuranic-strizivojna.skole.hr/upload/os-ibmazuranic-strizivojna/images/static3/704/attachment/Pravilnik_o_zaposljavanju.pdf

 

Rok prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole “Ivana Brlić Mažuranić“, Strizivojna, tj. od 31. 12. 2020. do 8. 1. 2021. godine.

 

Kandidat koji se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“ broj, 33/92.,77/92.,27/93.,58/93.,2/94.,108/95.,108/96.,82/01.,103/03. i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidat koji se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj, 157/13.,152/14. i 39/18) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaz o statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima  iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17)  koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu  na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja  i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatra se kandidatom na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole: http://os-ibmazuranic-strizivojna.skole.hr/natje_aji najkasnije u roku od 8 dana od sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom.

 

Prijavom na natječaj, kandidati su suglasni da Škola kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta potrebno je dostaviti neposredno ili na adresu:
 

Osnovna škola "Ivana Brlić Mažuranić"

31410 Strizivojna

Braće Radić 166,

s naznakom „Za Natječaj“

                                    

 

RAVNATELJ:

  Andro Mršić, prof.


Na temelju članka 107. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,  90/11. 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) i članka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Osnovna škola "Ivana Brlić Mažuranić", Strizivojna

raspisuje

 

NATJEČAJ

za radna mjesto:

 

     1.    KUHAR/KUHARICA (1 izvršitelj)

                 -1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

                   probni rad od 2 mjeseca

Sukladno općim propisima o radu, osim općih uvjeta kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete:

  • srednja stručna sprema-  kuhar/kuharica
  • nepostojanje zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu

           članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu priložiti:
- životopis
- dokaz o državljanstvu (preslika)
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za    kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starije od 3 mjeseca)


- elektronički zapis HZMO-a o radno-pravnom statusu (preslika)

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.
Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (NN 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.).

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će kandidati dobiti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno vrednovanju kandidata sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje. Ako kandidat ne pristupi procjeni, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

http://os-ibmazuranic-strizivojna.skole.hr/upload/os-ibmazuranic-strizivojna/images/static3/704/attachment/Pravilnik_o_zaposljavanju.pdf

 

Rok prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole “Ivana Brlić Mažuranić“, Strizivojna, tj. od 31. 12. 2020. do 8. 1. 2021. godine.

 

Kandidat koji se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“ broj, 33/92.,77/92.,27/93.,58/93.,2/94.,108/95.,108/96.,82/01.,103/03. i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidat koji se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj, 157/13.,152/14. i 39/18) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaz o statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima  iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17)  koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu  na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja  i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatra se kandidatom na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole: http://os-ibmazuranic-strizivojna.skole.hr/natje_aji najkasnije u roku od 8 dana od sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom.

 

Prijavom na natječaj, kandidati su suglasni da Škola kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta potrebno je dostaviti neposredno ili na adresu:
 

Osnovna škola "Ivana Brlić Mažuranić"

31410 Strizivojna

Braće Radić 166,

s naznakom „Za Natječaj“

RAVNATELJ:

   Andro Mršić, prof.


OSNOVNA ŠKOLA

"IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ"

STRIZIVOJNA, 31410 Braće Radić 166

Povjerenstvo za provedbu natječaja

za radno mjesto učitelj/ica informatike

 

KLASA: 112-01/20-01/24

URBROJ: 2121-23-01-20-5

 

Strizivojna, 9. 12. 2020. godine

 

            Povjerenstvo za provedbu natječaja za za radno mjesto učitelj/ica informatike

dana 9. prosinca 2020. godine donosi

 

O B A V I J E S T

o postignutim rezultatima testiranja

za radno mjesto učitelj/ica informatike

 

            Dana 7. prosinca 2020. godine s početkom u 9,30 sati provedeno je testiranje kandidata koji udovoljavaju uvjetima natječaja objavljenog 5. studenog 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama OŠ "Ivana Brlić Mažuranić" Strizivojna.

            Testiranje se sastojalo od  pisane provjere znanja.

            Od ukupno 8 kandidata, koji su udovoljavali uvjetima natječaja, testiranju je pristupilo ukupno 2 kandidata.

 

Redni broj

Zaporka

Ukupan broj ostvarenih bodova

1.

NOA1803

38/50

2.

020292

37/50

 

 

Kandidat pod rednim brojem 1., poziva se na razgovor s ravnateljem u ponedjeljak 14. prosinca 2020. godine, s početkom u 11,30 sati, a kandidat pod rednim brojem 2. u 12,00 sati u prostorijama OŠ "Ivana Brlić Mažuranić" Strizivojna, Braće Radić 166, 31410 Strizivojna.

Sve ostale informacije mogu se dobiti neposredno u školi.

                                                                                                         

 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

 

 


OSNOVNA ŠKOLA

"IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ"

STRIZIVOJNA 31 410, BRAĆE RADIĆ 166

KLASA: 112-01/20-01/24

URBROJ: 2121-23-01-20-3

Strizivojna, 3. prosinca 2020.

 

             KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA NA NATJEČAJ  OD 5. 11. 2020. GODINE    

ZA UČITELJA/ICU INFORMATIKE

 

PREDMET: Poziv na procjenu odnosno testiranje kandidata

Nakon uvida u prijave kandidata prijavljenih na natječaj za učitelja/icu informatike,  Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata, poziva kandidate na procjenu odnosno testiranje.

Sukladno članku 12, 13. i 14. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje i odluci Povjerenstva, postupak procjene i vrednovanja kandidata provest će se u obliku pisane procjene odnosno testiranja.

Procjena odnosno testiranje obaviti će se u prostorijama Osnovne škole „Ivana Brlić Mažuranić“, Strizivojna, Braće Radić 166, 7. prosinca 2020. godine u 9.30h. Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja biti će pozvani na testiranje putem e-maila navedenog u natječajnoj dokumentaciji.

Kandidati su dužni sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu.).

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, Povjerenstvo će podijeliti testove kandidatima. Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime za to označenom mjestu na testu. Test se piše isključivo kemijskom olovkom. Za vrijeme testiranja nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i razgovarati s ostalim kandidatima. Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti. Područje procjene za pismeno testiranje odnosi se na propise i primjenu propisa za odgojno-obrazovne radnike i traje ukupno 45 minuta. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojim se vrednuje ispravan rezultat.

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su:

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18,98/19,64/20)

2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010, 82/2019)

3. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 47/2017, 41/2019, 76/2019)

4. Zakon o radu („Narodne novine“, broj 93/14, 127/17, 98/19)

5. Kurikulum nastavnog predmeta informatika i kurikulumi međupredmetnih tema 2019. godine

6. Metodički priručnici (srpanj, 2019)

7. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama  u razvoju, 2015.

 

                                                             Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

 


OSNOVNA ŠKOLA

"IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ"

STRIZIVOJNA

KLASA: 112-07/20-01/19

URBROJ: 2121-23-01-20-5

Strizivojna, 6. 11. 2020. godine

 

 

OBAVIJEST

o izboru kandidata za radno mjesto učitelj/učiteljica hrvatskog jezika

 

Poštovani/a,

Obavještavamo Vas da je po raspisanom natječaju za učitelja/učiteljicu hrvatskog jezika koji je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole 22. rujna 2020. godine, te nakon provedenog testiranja, temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju i prijedloga ravnatelja, Školski odbor je na sjednici, održanoj dana 30. listopada 2020. godine, ravnatelju Škole dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme – sljedećem kandidatu:

Ivan Damjanović, magistar edukacije hrvatskog jezika i književnosti.

 

 

                                                                                         Ravnatelj:

                                                                                              Andro Mršić, prof., v.r.

 


Na temelju članka 107. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,  90/11. 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) i članka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Osnovna škola "Ivana Brlić Mažuranić", Strizivojna

 

raspisuje

NATJEČAJ

 

za radna mjesto:

 

     1.    Učitelj/ica informatike (1 izvršitelj)

                 -1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,  90/11. 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19, 75/20). Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju ispuniti i posebne uvjete: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma, odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu priložiti:
- životopis
- dokaz o državljanstvu (preslika)
- dokaz o vrsti i razini obrazovanja (preslika diplome)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za    kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starije od 3 mjeseci)
- elektronički zapis HZMO-a o radno-pravnom statusu (preslika)

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.
Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (NN 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.).

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će kandidati dobiti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno vrednovanju kandidata sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje. Ako kandidat ne pristupi procjeni, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

http://os-ibmazuranic-strizivojna.skole.hr/upload/os-ibmazuranic-strizivojna/images/static3/704/attachment/Pravilnik_o_zaposljavanju.pdf

Prilikom postupka vrednovanja koristit će se propisi, literatura i dokumentacija sukladno obavijesti i uputi koja će biti objavljena na mrežnim stranicama Škole.

Rok prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole “Ivana Brlić Mažuranić“, Strizivojna, tj. od 5. 11. 2020. do 13. 11. 2020. godine.

 

Kandidat koji se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“ broj, 33/92.,77/92.,27/93.,58/93.,2/94.,108/95.,108/96.,82/01.,103/03. i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidat koji se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj, 157/13.,152/14. i 39/18) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaz o statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima  iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17)  koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu  na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja  i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatra se kandidatom na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole: http://os-ibmazuranic-strizivojna.skole.hr/natje_aji najkasnije u roku od 8 dana od sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom.

 

Prijavom na natječaj, kandidati su suglasni da Škola kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta potrebno je dostaviti neposredno ili na adresu:
 

Osnovna škola "Ivana Brlić Mažuranić"

31410 Strizivojna

Braće Radić 166,

s naznakom „Za Natječaj“

                                    

 

RAVNATELJ:

  Andro Mršić, prof.


OSNOVNA ŠKOLA

"IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ"

STRIZIVOJNA, 31410 Braće Radić 166

Povjerenstvo za provedbu natječaja

za radno mjesto učitelj/ica informatike

 

KLASA: 112-01/20-01/22

URBROJ: 2121-23-01-20-5

 

Strizivojna, 28. 10. 2020. godine

 

 

O B A V I J E S T

    za radno mjesto učitelj/ica informatike

 

            Dana 27. listopada 2020. godine s početkom u 11,00 sati provedeno je testiranje kandidata koji udovoljavaju uvjetima natječaja objavljenog 14. listopada 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama OŠ "Ivana Brlić Mažuranić" Strizivojna.

Testiranje se sastojalo od  pisane provjere znanja.

Na temelju članka 105. stavka 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članka 17. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi Povjerenstvo poziva kandidatkinju K. P. magistru edukacije matematike i informatike iz Babine Grede na razgovor s ravnateljem škole.                                                                                                     

 

 

                                      Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata


Na temelju članka 107. i 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20) i članka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, ravnatelj Osnovne škole “Ivana Brlić Mažuranić“, Strizivojna, objavljuje

 

                                                           N A T J E Č A J

   za popunu radnog mjesta u sklopu mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

 

1. STRUČNI/A SURADNIKA/ICA EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOG PROFILA                                                                                                            

1 izvršitelj na određeno radno vrijeme (12 mjeseci), puno radno vrijeme-40 sati tjedno

zapošljavanje pripravnika putem mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje

 

UVJETI

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,  90/11. 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19, 75/20). Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju ispuniti i posebne uvjete: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma, odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

ROK za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

- životopis,

- dokaz o državljanstvu,

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi, 

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih  

  djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od  

  mjesec dana od dana objave natječaja),

- elektronički zapis ili potvrdu o evidentiranom radnom stažu (HZMO) i

  potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz koje je vidljivo da je kandidat prijavljen u  

  evidenciji nezaposlenih.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvorne isprave.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će kandidati dobiti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno vrednovanju kandidata sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje. Ako kandidat ne pristupi procjeni, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

http://os-ibmazuranic-strizivojna.skole.hr/upload/os-ibmazuranic-strizivojna/images/static3/704/attachment/Pravilnik_o_zaposljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva branitelja poveznica:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“ broj, 33/92.,77/92.,27/93.,58/93.,2/94.,108/95.,108/96.,82/01.,103/03. i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidat koji se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj, 157/13.,152/14. i 39/18) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaz o statusu osobe s invaliditetom.

Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu:

Osnovne škole “Ivana Brlić Mažuranić“, Braće Radić 166, 31410 Strizivojna,s naznakom:“Natječaj za pripravnika“.

Prijavom na natječaj, kandidati su suglasni da Škola kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici škole: 

http://os-ibmazuranic-strizivojna.skole.hr/natje_aji              

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne “Ivana Brlić Mažuranić“, Strizivojna i na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 27. listopada 2020. i traje do 4. studnog 2020. godine.

 

                                                                                          Ravnatelj:

                                                                               Andro Mršić, mag. cin.                                                                                                                                       


OSNOVNA ŠKOLA

"IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ"

STRIZIVOJNA 31 410, BRAĆE RADIĆ 166

KLASA: 112-01/20-01/22

URBROJ: 2121-23-01-20-3

Strizivojna, 23. listopada 2020.

 

             KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA NA NATJEČAJ  OD 14. 10. 2020. GODINE    

                                     ZA UČITELJA/ICU INFORMATIKE

 

PREDMET: Poziv na procjenu odnosno testiranje kandidata

Nakon uvida u prijave kandidata prijavljenih na natječaj za učitelja/icu informatike,  Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata, poziva kandidate na procjenu odnosno testiranje.

Sukladno članku 12, 13. i 14. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje i odluci Povjerenstva, postupak procjene i vrednovanja kandidata provest će se u obliku pisane procjene odnosno testiranja.

Procjena odnosno testiranje obaviti će se u prostorijama Osnovne škole „Ivana Brlić Mažuranić“ Strizivojna, Braće Radić 166, 27. listopada 2020. godine u 11.00h. Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja biti će pozvani na testiranje putem e-maila navedenog u natječajnoj dokumentaciji.

Kandidati su dužni sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu.).

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, Povjerenstvo će podijeliti testove kandidatima. Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime za to označenom mjestu na testu. Test se piše isključivo kemijskom olovkom. Za vrijeme testiranja nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i razgovarati s ostalim kandidatima. Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti. Područje procjene za pismeno testiranje odnosi se na propise i primjenu propisa za odgojno-obrazovne radnike i traje ukupno 45 minuta. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojim se vrednuje ispravan rezultat.

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su:

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18,98/19,64/20)

2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010, 82/2019)

3. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 47/2017, 41/2019, 76/2019)

4. Zakon o radu („Narodne novine“, broj 93/14, 127/17, 98/19)

5. Kurikulum nastavnog predmeta informatika i kurikulumi međupredmetnih tema 2019. godine

6. Metodički priručnici (srpanj, 2019) MZO

7. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama  u razvoju, 2015.

 

                                                             Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

 

 

 

 


Na temelju članka 107. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,  90/11. 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) i članka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Osnovna škola "Ivana Brlić Mažuranić", Strizivojna

 

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za radna mjesto:

 

     

     1.    Učitelj/ica informatike (1 izvršitelj)

                 -1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

 

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,  90/11. 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19, 75/20). Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju ispuniti i posebne uvjete: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma, odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu priložiti:
- životopis
- dokaz o državljanstvu (preslika)
- dokaz o vrsti i razini obrazovanja (preslika diplome)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za    kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starije od 3 mjeseci)
- elektronički zapis HZMO-a o radno-pravnom statusu (preslika)

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.
Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (NN 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.).

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će kandidati dobiti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno vrednovanju kandidata sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje. Ako kandidat ne pristupi procjeni, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

http://os-ibmazuranic-strizivojna.skole.hr/upload/os-ibmazuranic-strizivojna/images/static3/704/attachment/Pravilnik_o_zaposljavanju.pdf

 

Prilikom postupka vrednovanja koristit će se propisi, literatura i dokumentacija sukladno obavijesti i uputi koja će biti objavljena na mrežnim stranicama Škole.

Rok prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole “Ivana Brlić Mažuranić“, Strizivojna, tj. od 14. 10. 2020. do 22. 10. 2020. godine.

 

 

Kandidat koji se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“ broj, 33/92.,77/92.,27/93.,58/93.,2/94.,108/95.,108/96.,82/01.,103/03. i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidat koji se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj, 157/13.,152/14. i 39/18) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaz o statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima  iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17)  koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu  na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja  i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatra se kandidatom na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole: http://os-ibmazuranic-strizivojna.skole.hr/natje_aji najkasnije u roku od 8 dana od sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom.

 

Prijavom na natječaj, kandidati su suglasni da Škola kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta potrebno je dostaviti neposredno ili na adresu:
 

Osnovna škola "Ivana Brlić Mažuranić"

31410 Strizivojna

Braće Radić 166,

s naznakom „Za Natječaj“

                                    

 

RAVNATELJ:

                                          Andro Mršić, prof.

 


OSNOVNA ŠKOLA

"IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ"

STRIZIVOJNA, 31410 Braće Radić 166

Povjerenstvo za provedbu natječaja

za radno mjesto učitelj/ica hrvatskog jezika

 

KLASA: 112-01/20-01/19

URBROJ: 2121-23-01-20-4

 

Strizivojna, 13. 10. 2020. godine

 

            Povjerenstvo za provedbu natječaja za za radno mjesto učitelj/ica hrvatskog jezika

                                           dana 13. listopada 2020. godine donosi

 

O B A V I J E S T

          o postignutim rezultatima testiranja

         za radno mjesto učitelj/ica hrvatskog jezika

 

            Dana 9. listopada 2020. godine s početkom u 9,30 sati provedeno je testiranje kandidata koji udovoljavaju uvjetima natječaja objavljenog 22. rujna 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama OŠ "Ivana Brlić Mažuranić" Strizivojna.

            Testiranje se sastojalo od  pisane provjere znanja.

            Od ukupno 14 kandidata, koji su udovoljavali uvjetima natječaja, testiranju je pristupilo ukupno 9 kandidata.

 

Redni broj

Zaporka

Ukupan broj ostvarenih bodova

1.

KNJIŽEVNOST 678

41/50

2.

ZVJEZDICA 77

40/50

3.

ZNANJE 123

38/50

4.

plava

37/50

5.

KRUŠKA

35/50

6.

STRIZA

32/50

7.

0301

24/50

8.

profesorica125

24/50

9.

VRABAC1

16/50

 

 

Prva tri (3) kandidata, prema ukupnom broju ostvarenih bodova na testiranju, poziva se na razgovor s ravnateljem u srijedu 14. listopada 2020. godine, s početkom u 11,00 sati u prostorijama OŠ "Ivana Brlić Mažuranić" Strizivojna, Braće Radić 166, 31410 Strizivojna.

Sve ostale informacije mogu se dobiti neposredno u školi.

                                                                                                         

 

 

                                                                      Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata


OSNOVNA ŠKOLA

 "IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ"

STRIZIVOJNA

 

KLASA: 112-07/20-01/01

URBROJ: 2121-23-01-20-01

Strizivojna, 7. listopada 2020.

 

 

Na temelju članka 114. i članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), te članka 56. Statuta Škole, dana 7. listopada 2020. godine , ravnatelj donosi

 

 

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

I.

 

Poništava se natječaj za popunu radnog mjesta učitelj/učiteljica informatike na neodređeno nepuno radno vrijeme objavljen dana 5. 10. 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole “Ivana Brlić Mažuranić“, Strizivojna i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

                                                                       II.

 

Ova Odluka objavit će se na mrežnoj stranici Škole i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

                                                                       III.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Odluka o poništenju natječaja donesena je zbog formalno pravnih razloga.

Natječaj će se ponoviti.

 

 

 

 

         RAVNATELJ

 

Andro Mršić, mag.cin.

 

 

 


OSNOVNA ŠKOLA

"IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ"

STRIZIVOJNA 31 410, BRAĆE RADIĆ 166

KLASA: 112-01/20-01/19

URBROJ: 2121-23-01-20-3

Strizivojna, 5. listopada 2020.

 

               KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA NA NATJEČAJ  OD 22. 9. 2020. GODINE    

                       ZA UČITELJA/ICU HRVATSKOG JEZIKA

 

PREDMET: Poziv na procjenu odnosno testiranje kandidata

Nakon uvida u prijave kandidata prijavljenih na natječaj za učitelja/icu hrvatskog jezika,  Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata, poziva kandidate na procjenu odnosno testiranje.

Sukladno članku 12, 13. i 14. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje i odluci Povjerenstva, postupak procjene i vrednovanja kandidata provest će se u obliku pisane procjene odnosno testiranja.

Procjena odnosno testiranje obaviti će se u prostorijama Osnovne škole „Ivana Brlić Mažuranić“ Strizivojna, Braće Radić 166, 9. listopada 2020. godine u 9.30h. Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja biti će pozvani na testiranje putem e-maila navedenog u natječajnoj dokumentaciji.

Kandidati su dužni sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu.).

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, Povjerenstvo će podijeliti testove kandidatima. Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime za to označenom mjestu na testu. Test se piše isključivo kemijskom olovkom. Za vrijeme testiranja nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i razgovarati s ostalim kandidatima. Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti. Područje procjene za pismeno testiranje odnosi se na propise i primjenu propisa za odgojno-obrazovne radnike i traje ukupno 45 minuta. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojim se vrednuje ispravan rezultat.

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su:

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18,98/19,64/20)

2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010, 82/2019)

3. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 47/2017, 41/2019, 76/2019)

4. Zakon o radu („Narodne novine“, broj 93/14, 127/17, 98/19)

5. Kurikulum nastave Hrvatskog jezika

6. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/2015, 3/2017)

 

                                                             Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

 

 


Na temelju članka 107. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,  90/11. 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) i članka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Osnovna škola "Ivana Brlić Mažuranić", Strizivojna

 

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za radna mjesto:

 

     

     1.    Učitelj/ica informatike (1 izvršitelj)

                 -1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme (14 sati tjedno)

 

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,  90/11. 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19, 75/20). Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju ispuniti i posebne uvjete: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma, odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu priložiti:
- životopis
- dokaz o državljanstvu (preslika)
- dokaz o vrsti i razini obrazovanja (preslika diplome)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za    kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starije od 3 mjeseci)
- elektronički zapis HZMO-a o radno-pravnom statusu (preslika)

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.
Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (NN 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.).

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će kandidati dobiti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno vrednovanju kandidata sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje. Ako kandidat ne pristupi procjeni, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

http://os-ibmazuranic-strizivojna.skole.hr/upload/os-ibmazuranic-strizivojna/images/static3/704/attachment/Pravilnik_o_zaposljavanju.pdf

 

Prilikom postupka vrednovanja koristit će se propisi, literatura i dokumentacija sukladno obavijesti i uputi koja će biti objavljena na mrežnim stranicama Škole.

Rok prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole “Ivana Brlić Mažuranić“, Strizivojna, tj. od 5. 10. 2020. do 13. 10. 2020. godine.

 

 

Kandidat koji se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“ broj, 33/92.,77/92.,27/93.,58/93.,2/94.,108/95.,108/96.,82/01.,103/03. i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidat koji se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj, 157/13.,152/14. i 39/18) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaz o statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima  iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17)  koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu  na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja  i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatra se kandidatom na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole: http://os-ibmazuranic-strizivojna.skole.hr/natje_aji najkasnije u roku od 8 dana od sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom.

 

Prijavom na natječaj, kandidati su suglasni da Škola kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta potrebno je dostaviti neposredno ili na adresu:
 

Osnovna škola "Ivana Brlić Mažuranić"

31410 Strizivojna

Braće Radić 166,

s naznakom „Za Natječaj“

                                    

 

RAVNATELJ:

                                          Andro Mršić, prof.


Na temelju članka 107. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,  90/11. 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) i članka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Osnovna škola "Ivana Brlić Mažuranić", Strizivojna

 

raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesto:

 

     1.    Učitelj/ica hrvatskog jezika (1 izvršitelj)

                 -1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), zamjena

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,  90/11. 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19, 75/20). Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju ispuniti i posebne uvjete: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma, odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu priložiti:
- životopis
- dokaz o državljanstvu (preslika)
- dokaz o vrsti i razini obrazovanja (preslika diplome)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za    kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starije od 3 mjeseci)
- elektronički zapis HZMO-a o radno-pravnom statusu (preslika)

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.
Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (NN 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.).

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će kandidati dobiti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno vrednovanju kandidata sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje. Ako kandidat ne pristupi procjeni, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

http://os-ibmazuranic-strizivojna.skole.hr/upload/os-ibmazuranic-strizivojna/images/static3/704/attachment/Pravilnik_o_zaposljavanju.pdf

 

Prilikom postupka vrednovanja koristit će se propisi, literatura i dokumentacija sukladno obavijesti i uputi koja će biti objavljena na mrežnim stranicama Škole.

Rok prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole “Ivana Brlić Mažuranić“, Strizivojna, tj. od 22. 9. 2020. do 30. 9. 2020. godine.

 

Kandidat koji se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“ broj, 33/92.,77/92.,27/93.,58/93.,2/94.,108/95.,108/96.,82/01.,103/03. i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidat koji se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj, 157/13.,152/14. i 39/18) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaz o statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima  iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17)  koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu  na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja  i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatra se kandidatom na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole: http://os-ibmazuranic-strizivojna.skole.hr/natje_aji najkasnije u roku od 8 dana od sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom.

 

Prijavom na natječaj, kandidati su suglasni da Škola kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta potrebno je dostaviti neposredno ili na adresu:
 

Osnovna škola "Ivana Brlić Mažuranić"

31410 Strizivojna

Braće Radić 166,

s naznakom „Za Natječaj“

                                    

 

                                                                                            Ravnatelj:

                                                                                         Andro Mršić, prof.


 

OSNOVNA ŠKOLA

"IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ"

STRIZIVOJNA

KLASA: 112-07/20-01/3

URBROJ: 2121-23-01-20-2

Strizivojna, 1. 4. 2020. godine

 

 

                                   OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

Poštovani/a,

Obavještavamo Vas da je po raspisanom natječaju za učitelja/učiteljicu razredne nastave, učitelja/učiteljicu engleskoga jezika i stručnog suradnika/suradnicu-pedagoga koji je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole 24. veljače 2020. godine, Školski odbor na sjednici održanoj dana 27. ožujka 2020. godine, dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa – sljedećim kandidatima:

- učitelj/učiteljica razredne nastave - Nikolina Šetka, magistra primarnog obrazovanja

- učitelj/ica engleskoga jezika -  Lana Glavaš, magistra edukacije engleskoga jezika i književnosti i magistra pedagogije       

- stručni suradnik/ica, pedagog - Barbara Glavina, magistra edukacije filozofije i magistra pedagogije

 

                                                                                                                                     Ravnatelj:

      Andro Mršić, mag.cin., v.r.

 


OSNOVNA ŠKOLA

"IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ"

STRIZIVOJNA, 31410 Braće Radić 166

Povjerenstvo za provedbu natječaja

za radno mjesto stručni suranik/ica pedagog

 

KLASA: 112-01/20-01/10

URBROJ: 2121-23-01-20-4

Strizivojna, 20. 3. 2020. godine

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za radno mjesto stručni suradnik/ica pedagog

dana 20. ožujka 2020. godine donosi

 

O B A V I J E S T

kandidatima  

za radno mjesto stručni suradnik/ica pedagog

 

Dana 20. ožujka 2020. godine s početkom u 9,00 sati provedeno je testiranje kandidata koji udovoljavaju uvjetima natječaja objavljenog 24. veljače 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama OŠ "Ivana Brlić Mažuranić", Strizivojna.

Testiranje se sastojalo od  pisane provjere znanja.

Od ukupno 5 kandidata, koji su udovoljavali uvjetima natječaja, testiranju je pristupio 1 kandidat. Kandidat se poziva na razgovor s ravneteljem, u ponedjeljak 23. ožujka u 10:45 sati. Razgovor će se obaviti u prostorijama OŠ "Ivana Brlić Mažuranić" Strizivojna, Braće Radić 166, 31410 Strizivojna.

Sve ostale informacije mogu se dobiti neposredno u školi.

 

                                           Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

 

 


 

OSNOVNA ŠKOLA

"IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ"

STRIZIVOJNA, 31410 Braće Radić 166

Povjerenstvo za provedbu natječaja

za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave

 

KLASA: 112-01/20-01/08

URBROJ: 2121-23-01-20-4

Strizivojna, 20. 3. 2020. godine

 

            Povjerenstvo za provedbu natječaja za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave

                                           dana 20. ožujka 2020. godine donosi

 

O B A V I J E S T

o postignutim rezultatima testiranja

za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave

 

            Dana 20. ožujka 2020. godine s početkom u 9,00 sati provedeno je testiranje kandidata koji udovoljavaju uvjetima natječaja objavljenog 24. veljače 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama OŠ "Ivana Brlić Mažuranić", Strizivojna.

               Testiranje se sastojalo od  pisane provjere znanja.

            Od ukupno 10 kandidata, koji su udovoljavali uvjetima natječaja, testiranju je pristupilo ukupno 2 kandidata.

 

Redni broj

Zaporka

Ukupan broj ostvarenih bodova

1.

KRUŠKA

41/50

2.

3001

30/50

 

Kandidati se pozivaju na razgovor s ravnateljem u ponedjeljak 23. ožujka 2020. godine, u 10.15 sati. Razgovor će se obaviti u prostorijama OŠ "Ivana Brlić Mažuranić" Strizivojna, Braće Radić 166, 31410 Strizivojna.

Sve ostale informacije mogu se dobiti neposredno u školi.

                                 

                                                         Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

                                                                    


OSNOVNA ŠKOLA

"IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ"

STRIZIVOJNA 31 410, BRAĆE RADIĆ 166

KLASA: 112-01/20-01/10

URBROJ: 2121-23-01-20-03

Strizivojna, 16. ožujka 2020.

 

               KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA NA NATJEČAJ  OD 24. 2. 2020. GODINE    

                                          ZA STRUČNOG SURADNIKA/ICU PEDAGOG

 

PREDMET: Poziv na procjenu odnosno testiranje kandidata

 

Nakon uvida u prijave kandidata prijavljenih na natječaj za stručnog suradnika/icu pedagoga,  Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata, poziva kandidate na procjenu odnosno testiranje.

Sukladno članku 12, 13. i 14. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje i odluci Povjerenstva, postupak procjene i vrednovanja kandidata provest će se u obliku pisane procjene odnosno testiranja.

Procjena odnosno testiranje obaviti će se u prostorijama Osnovne škole „Ivana Brlić Mažuranić“ Strizivojna, Braće Radić 166, 20. ožujka 2020. godine u 09:00 h. Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja, te čije prijave su pravodobne i potpune biti će pozvani na testiranje putem e-maila navedenog u natječajnoj dokumentaciji.

Kandidati su dužni sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu.)

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, Povjerenstvo će podijeliti testove kandidatima. Test se piše isključivo kemijskom olovkom. Za vrijeme testiranja nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i razgovarati s ostalim kandidatima. Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti. Područje procjene za pismeno testiranje odnosi se na propise i primjenu propisa za odgojno-obrazovne radnike i traje ukupno 45 minuta. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojim se vrednuje ispravan rezultat.

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su:

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19)

2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010, 82/2019)

3. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 47/2017, 41/2019, 76/2019)

4. Zakon o radu („Narodne novine“, broj 93/14, 127/17.,98/19).

5. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/2008, 90/2010.)

6. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/2015, 3/2017)

7. Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (NN 67/14).

8. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( NN 34/2014, 40/2014, 103/2014, 102/2019.)

9. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/2015.)

 

                                         Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

 


OSNOVNA ŠKOLA

"IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ"

STRIZIVOJNA 31 410, BRAĆE RADIĆ 166

KLASA: 112-01/20-01/8

URBROJ: 2121-23-01-20-03

Strizivojna, 16. ožujka 2020.

 

               KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA NA NATJEČAJ  OD 24. 2. 2020. GODINE    

                                          ZA UČITELJA/ICU RAZREDNE NASTAVE

 

PREDMET: Poziv na procjenu odnosno testiranje kandidata

 

Nakon uvida u prijave kandidata prijavljenih na natječaj za učitelja/icu razredne nastave,  Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata, poziva kandidate na procjenu odnosno testiranje.

Sukladno članku 12, 13. i 14. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje i odluci Povjerenstva, postupak procjene i vrednovanja kandidata provest će se u obliku pisane procjene odnosno testiranja.

Procjena odnosno testiranje obaviti će se u prostorijama Osnovne škole „Ivana Brlić Mažuranić“ Strizivojna, Braće Radić 166, 20. ožujka 2020. godine u 09:00 h. Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja, te čije prijave su pravodobne i potpune biti će pozvani na testiranje putem e-maila navedenog u natječajnoj dokumentaciji.

Kandidati su dužni sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu.)

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, Povjerenstvo će podijeliti testove kandidatima. Test se piše isključivo kemijskom olovkom. Za vrijeme testiranja nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i razgovarati s ostalim kandidatima. Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti. Područje procjene za pismeno testiranje odnosi se na propise i primjenu propisa za odgojno-obrazovne radnike i traje ukupno 45 minuta. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojim se vrednuje ispravan rezultat.

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su:

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19)

2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010, 82/2019)

3. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 47/2017, 41/2019, 76/2019)

4. Zakon o radu („Narodne novine“, broj 93/14, 127/17.,98/19)

5. Kurikulum nastave Hrvatskog jezika, Matematike, Prirode i društva, Tjelesne i zdravstvene kulture, Glazbene kulture i Likovne kulture.

6. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/2015, 3/2017)

7. Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (NN 67/14)

8. Didaktika, Bognar L., Matijević.M., 2005. ZG ŠK

 

                                                       Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

 


 

OSNOVNA ŠKOLA

"IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ"

STRIZIVOJNA 31 410, BRAĆE RADIĆ 166

KLASA: 112-01/20-01/9

URBROJ: 2121-23-01-20-03

Strizivojna, 16. ožujka 2020.

 

               KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA NA NATJEČAJ  OD 24. 2. 2020. GODINE    

                  ZA UČITELJA/ICU ENGLESKOGA JEZIKA

 

Nakon uvida u prijave kandidata prijavljenih na natječaj za učitelja/icu engleskoga jezika i obzirom da samo jedna osoba ispunjava uvjete za navedeno radno mjesto sukladno članku 105. stavku 6. Zakona o odgoju i obrazovanju, te čl. 6. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika, nije potrebno provesti procjenu odnosno testiranje (čl. 12. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje).

 

                                                              Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata


 

OSNOVNA ŠKOLA

"IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ"

STRIZIVOJNA

KLASA: 112-07/20-01/3

URBROJ: 2121-23-01-20-1

Strizivojna, 28. 2. 2020. godine

 

 

                                                            OBAVIJEST

o izboru kandidata za radno mjesto učitelj/učiteljica razredne nastave

 

Poštovani/a,

Obavještavamo Vas da je po raspisanom natječaju za učitelja/učiteljicu razredne nastave koji je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole 21. siječnja 2020. godine, te nakon provedenog testiranja, temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju i prijedloga ravnatelja, Školski odbor je na sjednici, održanoj dana 27. veljače 2020. godine, ravnatelju Škole dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme – sljedećem kandidatu:

          Ivana Dadić, magistra primarnog obrazovanja.

 

                                                                                                      Ravnatelj:

                                                                                              Andro Mršić, mag.cin., v.r.


Na temelju članka 105., 106. i 107. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,  90/11. 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19.) i članka 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Osnovna škola "Ivana Brlić Mažuranić", Strizivojna

 

raspisuje

NATJEČAJ

 

za radna mjesta:

     

     1.    Učitelj/ica razredne nastave (1 izvršitelj)

                 -1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), zamjena

     2.    Učitelj/ica engleskog jezika ( 1 izvršitelj)

                 -1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), zamjena

     3.    Stručni suradnik/ica- Pedagog (1 izvršitelj)

                 -1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), zamjena

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 6/19). Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju ispuniti i posebne uvjete: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma, odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu priložiti:
- životopis
- dokaz o državljanstvu (preslika)
- dokaz o vrsti i razini obrazovanja (preslika diplome)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za    kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starije od 3 mjeseci)
- elektronički zapis HZMO-a o radno-pravnom statusu (preslika)

Dokumentacija se prilaže u neovjerenoj preslici te će se prilikom izbora kandidata predočiti izvornici.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Svi kandidati koji su dostavili pravodobne i potpune prijave dužni su pristupiti procjeni odnosno vrednovanju kandidata sukladno odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje.

http://os-ibmazuranic-strizivojna.skole.hr/upload/os-ibmazuranic-strizivojna/images/static3/704/attachment/Pravilnik_o_zaposljavanju.pdf

U prijavi na natječaj potrebno je navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će kandidati dobiti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno vrednovanju kandidata sukladno Pravilniku. Ako kandidat ne pristupi procjeni, smatra se da je odustao od prijave na natječaj. Prilikom postupka vrednovanja koristit će se propisi, literatura i dokumentacija sukladno obavijesti i uputi koja će biti objavljena na mrežnim stranicama Škole.

Rok prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole “Ivana Brlić Mažuranić“, Strizivojna, tj. od 24. 2. 2020. do 3. 3. 2020. godine.

Kandidat koji se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“ broj, 33/92.,77/92.,27/93.,58/93.,2/94.,108/95.,108/96.,82/01.,103/03. i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidat koji se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj, 157/13.,152/14. i 39/18) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaz o statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima  iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17)  koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu  na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja  i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole: http://os-ibmazuranic-strizivojna.skole.hr/natje_aji najkasnije u roku od 8 dana od sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom.

Prijavom na natječaj, kandidati su suglasni da Škola kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta potrebno je dostaviti neposredno ili na adresu:
 

Osnovna škola "Ivana Brlić Mažuranić"

31410 Strizivojna

Braće Radić 166,

s naznakom „Za Natječaj“

 

 

                                                                                            Ravnatelj:

                                                                                         Andro Mršić, prof.


 

OSNOVNA ŠKOLA

"IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ"

STRIZIVOJNA, 31410 Braće Radić 166

Povjerenstvo za provedbu natječaja

za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave

 

KLASA: 112-01/20-01/05

URBROJ: 2121-23-01-20-4

Strizivojna, 18. 2. 2020. godine

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave

dana 18. veljače 2020. godine donosi

 

O B A V I J E S T

o postignutim rezultatima testiranja

za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave

 

            Dana 17. veljače 2020. godine s početkom u 12,30 sati provedeno je testiranje kandidata koji udovoljavaju uvjetima natječaja objavljenog 21. siječnja 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama OŠ "Ivana Brlić Mažuranić", Strizivojna.

            Testiranje se sastojalo od  pisane provjere znanja.

            Od ukupno 25 kandidata, koji su udovoljavali uvjetima natječaja, testiranju je pristupilo ukupno 11 kandidata.

 

Redni broj

Zaporka

Ukupan broj ostvarenih bodova

1.

EKO110

44/50

2.

FORTUNA

39/50

3.

učitelj 3008

35/50

4.

D77278

25/50

5.

SAT412

25/50

6.

OREO

21/50

7.

X-WOMEN

19/50

8.

PITAGORA 90

18/50

9.

2804

18/50

10.

AS2007

10/50

11.

Rose Tyler

7/50

 

Prva tri (3) kandidata, prema ukupnom broju ostvarenih bodova na testiranju, pozivaju se na razgovor s ravnateljem u srijedu 26. veljače 2020. godine, prema sljedećem rasporedu: Kandidat pod rednim brojem tri - 12,30 sati, kandidat pod rednim brojem dva - 12,45 sati i kandidat pod rednim brojem jedan - 13,00 sati. Razgovor će se obaviti u prostorijama OŠ "Ivana Brlić Mažuranić" Strizivojna, Braće Radić 166, 31410 Strizivojna.

Sve ostale informacije mogu se dobiti neposredno u školi.

                                                                                                   

                                  Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata                  

­­­­­­­­­­­­­

 


OSNOVNA ŠKOLA

"IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ"

STRIZIVOJNA 31 410, BRAĆE RADIĆ 166

KLASA: 112-01/20-01/05

URBROJ: 2121-23-01-20-03

Strizivojna, 13. veljače 2020.

 

               KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA NA NATJEČAJ  OD 21. 1. 2020. GODINE    

                                          ZA UČITELJA/ICU RAZREDNE NASTAVE

 

PREDMET: Poziv na procjenu odnosno testiranje kandidata

 

Nakon uvida u prijave kandidata prijavljenih na natječaj za učitelja/icu razredne nastave,  Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata, poziva kandidate na procjenu odnosno testiranje.

Sukladno članku 12, 13. i 14. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje i odluci Povjerenstva, postupak procjene i vrednovanja kandidata provest će se u obliku pisane procjene odnosno testiranja.

Procjena odnosno testiranje obaviti će se u prostorijama Osnovne škole „Ivana Brlić Mažuranić“ Strizivojna, Braće Radić 166, 17. veljače 2020. godine u 12:30 h. Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja, te čije prijave su pravodobne i potpune biti će pozvani na testiranje putem e-maila navedenog u natječajnoj dokumentaciji.

Kandidati su dužni sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu.)

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, Povjerenstvo će podijeliti testove kandidatima. Test se piše isključivo kemijskom olovkom. Za vrijeme testiranja nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i razgovarati s ostalim kandidatima. Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti. Područje procjene za pismeno testiranje odnosi se na propise i primjenu propisa za odgojno-obrazovne radnike i traje ukupno 45 minuta. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojim se vrednuje ispravan rezultat.

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su:

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19)

2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010, 82/2019)

3. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 47/2017, 41/2019, 76/2019)

4. Zakon o radu („Narodne novine“, broj 93/14, 127/17.,98/19)

5. Kurikulum nastave Hrvatskog jezika, Matematike, Prirode i društva, Tjelesne i zdravstvene kulture, Glazbene kulture i Likovne kulture.

6. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/2015, 3/2017)

7. Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (NN 67/14)

8. Didaktika, Bognar L., Matijević.M., 2005. ZG ŠK

 

                                                                                                                                 Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

 


Na temelju članka 105., 106. i 107. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,  90/11. 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19.) i članka 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Osnovna škola "Ivana Brlić Mažuranić", Strizivojna

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za radna mjesto:

     1.    Učitelj/ica razredne nastave (1 izvršitelj)

                 -1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 6/19). Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju ispuniti i posebne uvjete: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma, odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu priložiti:
- životopis
- dokaz o državljanstvu (preslika)
- dokaz o vrsti i razini obrazovanja (preslika diplome)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za    kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starije od 3 mjeseci)
- elektronički zapis HZMO-a o radno-pravnom statusu (preslika)

Dokumentacija se prilaže u neovjerenoj preslici te će se prilikom izbora kandidata predočiti izvornici.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Svi kandidati koji su dostavili pravodobne i potpune prijave dužni su pristupiti procjeni odnosno vrednovanju kandidata sukladno odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje.

http://os-ibmazuranic-strizivojna.skole.hr/upload/os-ibmazuranic-strizivojna/images/static3/704/attachment/Pravilnik_o_zaposljavanju.pdf

U prijavi na natječaj potrebno je navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će kandidati dobiti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno vrednovanju kandidata sukladno Pravilniku. Ako kandidat ne pristupi procjeni, smatra se da je odustao od prijave na natječaj. Prilikom postupka vrednovanja koristit će se propisi, literatura i dokumentacija sukladno obavijesti i uputi koja će biti objavljena na mrežnim stranicama Škole.

 

Rok prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole “Ivana Brlić Mažuranić“, Strizivojna, tj. od 21. 1. 2020. do 29. 1. 2020. godine.

 

Kandidat koji se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“ broj, 33/92.,77/92.,27/93.,58/93.,2/94.,108/95.,108/96.,82/01.,103/03. i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidat koji se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj, 157/13.,152/14. i 39/18) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaz o statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima  iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17)  koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu  na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja  i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole: http://os-ibmazuranic-strizivojna.skole.hr/natje_aji najkasnije u roku od 8 dana od sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom.

 

Prijavom na natječaj, kandidati su suglasni da Škola kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta potrebno je dostaviti neposredno ili na adresu:
 

Osnovna škola "Ivana Brlić Mažuranić"

31410 Strizivojna

Braće Radić 166,

s naznakom „Za Natječaj“

                                    

 

 

                                         RAVNATELJ:

                                          Andro Mršić, prof.

                                         

 


 


 


TražilicaKalendar
« Rujan 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


Anketa
Koliko knjiga pročitaš mjesečno?


Oglasna ploča

Korisni linkovi
Dnevni tisak


Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju